Hur mäter man findability?

För att användarna ska kunna hitta och använda informationen måste den vara hittbar. Informationsarkitekten Peter Morville definierar findability enligt följande i boken Ambient findability:

  1. The quality of being locatable and navigable.
  2. The degree to which a particular object is easy to find or locate.
  3. The degree to which a system or environment supports navigation and retrieval.

Som Morvilles tredelade definition visar kan hittbarhet gälla både på objektnivå (punkt 2) och på systemnivå (punkt 3). Eftersom informationen ofta är lagrad i ett lokalt informationssystem som i sin tur är tillgängligt på webben, ett globalt informationssystem, finns det många aspekter att beakta och därmed olika grader av hittbarhet.

Men hur kan man mäta hittbarhet? I punkt 1 ovan används ordet kvalitet (quality) medan i de andra punkterna används ordet grad (degree) istället – innebär ordvalet något? Hittbarhet kvalitet utgörs av en mängd delfaktorer, av vilka många kan sägas vara binära – antingen har en webbsida en unik URL eller inte, osv. Alla dessa binära faktorer sammanräknade för ett enskilt objekt borde ge en totalsumma. Och ställs totalsumman mot maxsumman fås en grad av hittbarhet.

Vilka aspekter av ett objekt (t.ex. en webbsida) eller en resurs (t.ex. en webbplats) ingår i begreppet hittbarhet? Begreppet digital visibility förekommer ibland i forskningen, men det betecknar bara hur väl en sida länkas från en annan. Display kallas det i en livsmedelsaffär när vissa märken ställs i ögonhöjd medan andra hamnar i fothöjd – en del av konsumtionsbeteendet avgörs där – det krävs att man letar efter lågprisvaran som säljer sig själv, medan har man bråttom så tar med den dyrare som affären har större marginaler på. Ett annat begrepp är information scent (från Information foraging theory). Användaren följer den länk som har den största doften av relevant information i förhållande till det aktuella informationsbehovet.  Båda begreppen är kopplade till objekt eller resurser, men kan ligga utanför ägarens kontroll och kan förändras dramatiskt. Ett exempel på en dramatisk förbättring vore om en dagstidning på webben skriver en artikel om och länkar till en resurse. Helt plötsligt får resursen stor trafik genom den ökade synligheten, men samtidigt avtar den snabbt då artikeln trycks undan på webbtidningen.

Men det måste också finnas mer statiska egenskaper av objektet som en del av dess hittbarhet. Är objektet indexerat i Google, Bing, osv.? Kan det indexeras? Vilken PageRank har webbplatsen? Går objektet att ladda ner och har det en unik URL? Finns det något samlat begrepp för alla dessa statiska egenskaper?

Och hur kan man fånga alla de mer externa, dynamiska aspekterna på ett rättvisande sätt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.